Statut kluba

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 88/01) i članka 14 i 23 Zakona o športu (NN 71/06) Skupština Kluba Za Ekspedicionizam i Sport „KEKS“ održana dana 16.12.2011. godine donijela je

STATUT KLUBA ZA EKSPEDICIONIZAM I SPORT „KEKS“

OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu i području djelovanja Kluba Za Ekspedicionizam i Sport „KEKS“ (u daljnjem tekstu klub), o zastupanju, o ciljevima te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, o ostvarivanju javnosti rada udruge, o članstvu i članarini, pravima, obavezama stegovnoj odgovornosti članova, o unutarnjem ustroju, o tijelima kluba, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata te odgovornosti članova, imovini i raspolaganju mogućom dobiti, načinu stjecanja imovine, prestanku rada, te postupku s imovinom u slučaju prestanka rada kluba.

Članak 2.

Naziv kluba je: KLUB ZA EKSPEDICIONIZAM I SPORT „KEKS“
Skraćeni naziv kluba je: „KEKS“
Sjedište kluba je: Ivana Meštrovića 34, 33000 Virovitica
Klub djeluje na području Republike Hrvatske

Članak 3.

Klub je neprofitna pravna osoba, a svoju pravnu osobnost steče upisom u Registar udruga Republike Hrvatske pri nadležnom tijelu državne uprave;
Klub se upisuje i u Registar športskih djelatnosti pri nadležnom tijelu.

Članak 4.

Klub ima pečat. Pečat Kluba je kvadratnog oblika 3×4 cm unutar kojeg piše Klub za Ekspedicionizam i Sport „KEKS“

Članak 5.

Klub zastupaju predsjednik, dopresjednik i tajnik kluba.

CILJEVI I DJELATNOSTI KLUBA

Članak 6.

Klub je osnovan u cilju promicanja, razvitka i unapređenja biciklizma, planinarenja i sporta na području Republike Hrvatske

Članak 7.

Djelatnosti kluba jesu:
– Planiranje rada i razvitka biciklističkog sporta i planinarenja;
– Organiziranje i provođenje redovitih i sustavnih treninga članova;
– Sudjelovanje i organiziranje prisustva na natjecanjima;
– Poduka i promocija biciklizma i planinarenja djece i mladeži;
– Skrb o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti članova;
– Organiziranje promocije biciklističkih staza na području grada Virovitice i Virovitičko podravske županije;
– Promoviranje rada kluba i biciklizma i planinarenja putem svih sredstava komunikacije uključujući i Internet;
– Suradnja sa drugim sličnim klubovima, organiziranje zajedničkih vožnji, natjecanja, promocije i sl;
– Predavanja, promocije i sl. o biciklizmu,planinarenju i informiranje članova o stanju u ovom sportu u Hrvatskoj i Europi;
– Izdavanje publikacija i tiskovina na temu biciklizma, planinarenja i sporta;

Članak 8.

Rad Kluba je javan. Javnost rada Kluba ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom, te: pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Kluba i značajnim događajima; pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način; putem sredstava javnog priopćavanja.

ČLANSTVO U KLUBU

Članak 9.

Član kluba može postati svaki državljanin Republike Hrvatske.

Članak 10.

Član kluba postaje se upisom u Registar članova koji vodi Tajnik kluba.

Članak 11.

Članovima kluba izdaje se Članska iskaznica. Izgled, sadržaj i način izdavanja iskaznice utvrđuje Upravni Odbor kluba.

Članak 12.

Upravni odbor određuje i iznos članarine za svaku tekuću godinu.

Članak 13.

Prava i obaveze Članova su:
Plaćanje članarine;
Sudjelovanje u sportskim aktivnostima;
Sudjelovanje u upravljanju i poslovima kluba;
Čuvanje i podizanje ugleda Kluba;
Čuvanje materijalnih dobara i izvršavanje preuzetih obaveza;

Članak 14.

Članstvo u klubu prestaje: dragovoljnim istupom, neplaćanjem članarine, isključenjem.
Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ako do konca godine ne plati članarinu za tekuću godinu.

Članak 15.

Klub se može udružiti u športski savez i u druge športske asocijacije. Odluku o udruživanju donosi Skupština.

TIJELA KLUBA

Članak 16.

Tijela Kluba su:
– Skupština Kluba;
– Upravni odbor;
– Predsjednik
– Dopredsjednik
– Tajnik

Članak 17.

Skupština je najviše tijelo upravljanja klubom. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni članovi Kluba.

Članak 18.

Skupština može biti redovna, izborna ili izvanredna. Skupština redovito zasjeda najmanje jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica skupštine održava svake dvije godine. Sjednice Skupštine saziva Upravni odbor na vlastitu inicijativu. U odluci o sazivanju Skupštine Upravni Odbor utvrđuje Dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.
Upravni odbor je dužan sazvati sjednicu kada to zatraži najmanje 1/3 članova Skupštine.
U svom zahtjevu za sazivanje skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice. Ako Upravni odbor ne sazove sjednicu skupštine u toku od 15 dana od dana zahtijeva iz stavka 5. Ovog članka, sazvati će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

Članak 19.

Sjednici Skupštine predsjedava predsjednik Kluba, a u njegovoj odsutnosti dopredsjednik. U slučaju odsutnosti predsjednika i dopredsjednika Kluba Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati Skupštinom. O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Kluba.

Članak 20.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina.

SKUPŠTINA KLUBA

Članak 21.

– utvrđuje politiku razvitka Kluba;
– donosi i mijenja Statut kluba;
– donosi financijski.plan i završni račun;
– donosi i mijenja program rada;
– donosi druge akte i oluke važne za rad kluba;
– bira i razrješuje dužnosti članove Upravnog odbora i Stegovne komisije;
– bira i razrješuje dužnosti predsjednika i dopredsjednika Kluba;
– razmatra i usvaja izvješća o radu Kluba;
– daje smjernice za rad Kluba;
– osniva i imenuje odbore, komisije i slična tijela prema potrebi, te im utvrđuje zadatke;
– odlučuje o žalbama članova Kluba protiv odluka Stegovne komisije;
– odlučuje o prestanku rada Kluba;
– obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.

UPRAVNI ODBOR

Članak 22.

Izvršne funkcije i druge poslove utvrđene ovim Statutom obavlja Upravni odbor.

Članak 23.

Upravni odbor čini pet članova koje bira skupština kluba. Upravni odbor je izvršno i operativno kolegijalno tijelo. Predsjednik Kluba saziva sjednice Upravnog odbora i rukovodi njegovim radom.

Članak 24.

UPRAVNI ODBOR

– saziva Skupštinu Kluba;
– utvrđuje Prijedlog Programa rada i Statuta koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje;
– utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove Kluba;
– brine o izvršenju usvojenog Programa rada i provedbi odluka Skupštine Kluba;
– podnosi izvješća o radu Skupštini Kluba;
– imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke;
– obavlja i druge poslove predviđene statutom i drugim općim aktima Kluba;

Članak 25.

Sjednicu Upravnog odbora saziva predsjednik Kluba.
Odluke Upravnog odbora donose se većinom glasova svih članova Upravnog odbora. Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi o čemu odlučuje predsjednik, a mora se održati najmanje jednom u tri mjeseca.

Članak 26.

Za svoj rad Upravni odbor je odgovoran Skupštini. Upravni odbor podnosi Skupštini godišnje izvješće o svojem radu.
Mandat članova Upravnog odbora traje dvije godine.

PREDSJEDNIK KLUBA

Članak 27.

Predsjednika Kluba bira Skupština na mandat od dvije godine. Predsjednik Kluba je po funkciji ujedno i predsjednik Upravnog Odbora.
Predsjednik zastupa Klub pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga i Upravnog odbora; brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine i njezinih tijela; rukovodi radom Skupštine i Upravnog odbora; obavlja druge poslove utvrđene Statutom.
Predsjednik Kluba podnosi izvješće o svoje radu Upravnom Odboru i Skupštini Kluba. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika u svim poslovima zamjenjuje dopredsjednik.

DOPREDSJEDNIK KLUBA

Članak 28.

Dopredsjednika Kluba bira Skupština na mandat od dvije godine.Dopredsjednik mjenja Predsjednika Kluba u njegovoj odsutnosti.

TAJNIK KLUBA

Članak 29.

Tajnika Kluba bira i imenuje Skupština na mandat od dvije godine, a dužnost je tajnika da obavlja stručno administrativne poslove. Tajnik također vodi i Spisak članova Kluba te predstavlja i zastupa klub

Članak 30.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Kluba Skupština ili Upravni odbor mogu osnovati i povremene komisije ili druga radna tijela.
Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljeni posao.

IMOVINA KLUBA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 31.

Imovinu Kluba čine: novčana sredstva, pokretnine , nekretnine i prava i obaveze Kluba.

Članak 32.

Klub stječe imovinu: od članarine, dobrovoljnih priloga i darova, dotacija iz proračuna i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Članak 33.

Izvješće o materijalno – financijskom poslovanju Upravni odbor podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

PRESTANAK RADA KLUBA

Članak 34.

Klub prestaje sa radom u slučajevima predviđenim zakonom. U slučaju prestanka rada Kluba imovina će pripasti osnivačima Kluba, pojedinačno, i to u omjeru koji će odražavati angažman svakog pojedinog osnivača prilikom stjecanja te iste imovine.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.

Statut Kluba donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova u Skupštini nakon provedene rasprave.

Članak 36.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština kluba, a tumačenje drugih akata daje Upravni odbor.

U Virovitici, 16.12.2011. Predsjednik: Željko Boos